Informujemy o aktualizacji w arkuszu formularza wniosku o płatność dla operacji „innych i własnych” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez (wer.5z)

Nowy wniosek o płatność można pobrać tutaj.