Wstęga Kociewia - Obraz1

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” wspólnie z: Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia”,  Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi i Stowarzyszeniem Turystyczne Kaszuby realizuje operację pn.: Kaszuby i Kociewie turystycznym sercem Pomorza, której celem jest wzmocnienie potencjału turystycznego Kaszub i Kociewia poprzez realizację działań promujących regiony oraz wspierających podmioty usług czasu wolnego oraz producentów/usługodawców lokalnych.
Efektami realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy i kompetencji osób biorących udział w poszczególnych działaniach w ramach projektu oraz poinformowanie potencjalnych turystów o możliwości spędzania czasu wolnego na obszarze Kaszub i Kociewia.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi