Zbliża się Posiedzenie Rady Programowej LGD

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem trzech naborów wniosków (Konkurs na Inwestycje gminne - wpłynęły 4 wnioski; oraz dwa konkursy grantowe - łącznie 6 wniosków grantowych); informujemy, iż posiedzenie Rady Programowej LGD „Wstęga Kociewia” odbędzie się w dniu 19.06.2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w Restauracji "Piaskowa" w Tczewie, ul. Piaskowa.

Przewidywany porządek obrad:
1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie Listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Zatwierdzenie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Ocena i wybór operacji – nabór 13/2018
 Złożenie Deklaracji bezstronności
 Ustalenie grup interesów
 Przedstawienie informacji o wynikach wstępnej oceny formalnej
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”.
 Ocena zgodności operacji z LSR.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”.
 Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków
 Podjęcie uchwały w sprawie „Zatwierdzenia listy operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze”.
6. Ocena i wybór operacji – nabór 1/2018/G
 Złożenie Deklaracji bezstronności
 Ustalenie grup interesów
 Przedstawienie informacji o wynikach wstępnej oceny formalnej
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne”.
 Ocena zgodności operacji z LSR.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”.
 Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 Podjęcie uchwał w sprawie "Wyboru grantobiorcy i ustalenia kwoty wsparcia" dla poszczególnych wniosków.
 Podjęcie uchwały w sprawie „Zatwierdzenia listy wybranych grantobiorców”.
7. Ocena i wybór operacji – nabór 2/2018/G – kolejność jak wyżej.
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie posiedzenia.