Procedury wyboru operacji

Procedury także  zostały opracowane z udziałem lokalnej społeczności. Przygotowano 2 wersje – dla konkursów (projekty o wartości przekraczającej 50 tys. zł) oraz grantów.
Procedury przyjęto uchwałą Zarządu w dniu dnia 18.12.2015 r.

Zadanie wyboru operacji, zgodnie ze statutem należy do wyłącznej kompetencji Rady Programowej. Działania związane z wyborem operacji usystematyzowano w formie procedur.

Celem "Procedur oceny zgodności z LSR i wyboru operacji do dofinansowania" jest zapewnienie sprawnego i transparentnego wyboru operacji, które w najwyższym stopniu przyczyniają się do wdrożenia LSR, czyli osiągnięcia założonych celów i wskaźników.

W procedurze grantowej opisano nie tylko proces wyboru najlepszych projektów, ale także sposób przyznawania pomocy, rozliczania grantów oraz ich monitoringu i kontroli.
Procedury mają formę pisemną.

Załącznikiem do Procedur są "Wzory pism stosowanych w procesie wyboru operacji do dofinansowania".

 
Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (konkurs) została zmieniona uchwałą Zarządu LGD nr V/02/2018 z dnia 19.02.2018 r. 

 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (konkurs)

 

Wzory pism (konkurs)    przyjęte Uchwałą Zarządu z dnia 8 kwietnia 2019 r.

 

 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (granty) została zmieniona uchwałą nr V/02/2018 podczas posiedzenia Zarządu LGD w dn. 19.02.2018 r.

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Wzory pism - granty (część I) - przyjęte Uchwałą Zarządu z dnia 08.04.2019 r.

Wzory pism - granty (część II) - przyjęte Uchwałą Zarządu z dnia 08.04.2019 r.