Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi to działanie o wyłącznie inwestycyjnym charakterze, którego beneficjentami mogą być tylko samorządy lokalne, organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego, kościoły i związki wyznaniowe i instytucje kultury. W jego ramach można realizować operacje rozwijające infrastrukturę społeczną. W zakres wchodzi m.in.: budowa, przebudowa i remont, a niektórych przypadkach także wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne i turystyczne, a także promocyjne oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Budowa placu zabaw w Rokitkach

Zadnie obejmowało wybudowanie placu zabaw w miejscowości Rokitki. Idea powstania nowego placu zabaw wypłynęła z inicjatywy młodych ludzi. Miejsce to wpływa pozytywie na integrację społeczeństwa.

Budowa miejsca rekreacji w Nowej Cerkwi

Operacja polegała na budowie placu zabaw z chodnikami i nasadzeniami w miejscowości Nowa Cerkiew.
W ramach operacji powstał oświetlony plac zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew. Nasadzono drzewa i krzewy iglaste. Ułożono nawierzchnię, wykonano trawniki.

Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu

Dzięki realizacji operacji, poprzez kompleksową modernizację i wyposażenie istniejącej świetlicy, stworzono warunki lokalowe do rozwoju aktywności lokalnej.
W ramach operacji dokonano modernizacji obiektu świetlicy oraz przyległego terenu.

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Morzeszczynie

Operacja polegała na stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego w Morzeszczynie z wieloma nasadzeniami, chodnikami, placem zabaw i oświetleniem. W ramach inwestycji wykonano ciągi pieszo – rowerowe, dokonano nasadzeń drzew oraz krzewów liściastych i iglastych, powstał również nowoczesny plac zabaw dla dzieci.