Rada Programowa LGD Wstęga Kociewia dokonała wyboru

W dniu 12 czerwca  br. w Restauracji Piaskowa  w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs 17/2019 złożono 1 wnioskek o przyznanie pomocy. Wniosek ten  spełnił wymagania formalne i został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Wniosek osiągnęł też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym został wybrany do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściła się 1 operacja.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem: 

 

Zakończono nabór wniosków 17/2019

W dniach 20 maja - 3 czerwca 2019 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy.
W naborze wpłynął 1 wniosek.

W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Rejestr wniosków złożonych w naborze 17/2019

Załączniki: 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2019

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 17/2019

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Termin składania wniosków:

od 20 maja do 3 czerwca 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1;

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Zakres tematyczny konkursu:

Zaczyn” -  czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"- podejmowanie działalności  gospodarczej co jest zgodne z zapisami LSR i §2 ust1. p.2  lit.a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz.1570 z późn. zmianami) - opartą na   wykorzystaniu lokalnych produktów rolnych

 

 

 

Forma wsparcia:

Premia

 

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 

 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu
  o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
  w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum - 22,50 punktu wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

Limit środków i intensywność pomocy:

Limit środków dostępnych w naborze - 100 000 zł;

Intensywność pomocy - nie więcej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych

 

                                                           

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” - www.wstega-kociewia.pl znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych, (jeśli dotyczy)
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 • Formularz wniosku o płatność,
 • Wzór umowy,
 • Wzór sprawozdania z realizacji operacji.

 

Wysokość dofinansowania:

1. tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach,   - 150 000 zł na EPC (zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 LSR).

2. wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą - 100 000 zł (zgodnie z Rozdziałem 5.2.1 LSR).

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7:30-15:30.

PDF icon Załącznik  nr 1 - Cele i wskazniki 

 
 
 
 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z instrukcją wypełniania

 Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna - .xlsx)

 Wniosek o przyznanie pomocy (wersja .pdf)

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Biznesplan (wersja edytowalna - .docx)

 Biznesplan (wersja .pdf)

 Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna - .xlsx)

 Instrukcja wypełniania biznesplanu

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 Wniosek o płatność (wersja edytowalna - .xlsx)

 Wniosek o płatność (wersja .pdf)

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu - przykładowy wzór (wersja edytowalna - .xlsx)

 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 Umowa o przyznaniu pomocy

 Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych