Konsultacje zmian w kryteriach wyboru operacji

W związku z prowadzonymi działaniami monitorującymi wdrażanie LSR oraz uwagami przekazywanymi przez członków Rady Programowej, zespół roboczy składających z pracowników Biura LGD i powołanego przez Zarząd LGD Zespołu Partycypacyjnego opracował projekt zmian kryteriów wyboru operacji. Kryteria służą Radzie LGD do oceny składanych projektów i ulokowaniu na liście do dofinansowania.

W związku z tym wszelkie uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia 21 lipca br. w formularzu zgodnie z zawartą tam instrukcją. 
 

Formularz zgłaszania uwag - zmiana kryteriów wyboru operacji (konkurs)

Formularz zgłaszania uwag - zmiana kryteriów wyboru operacji (granty)