Dzieje Partnerstwa

przed 2004   Współpraca późniejszych partnerów na różnych poziomach i
płaszczyznach.
październik - listopad 2004   Opracowano projekt „Zintegrowana Strategia Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego”. Projekt, którego wnioskodawcą
była Gmina Morzeszczyn, złożono w ramach konkursu do I Schematu programu
Pilotażowego Programu Leader+.
wrzesień 2005 - marzec 2006   Realizacja Strategii. Głównymi zadaniami w projekcie było zbudowanie
reprezentatywnego międzysektorowego partnerstwa typu Leader oraz oddolne
opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich.
wrzesień 2005   Z inicjatywy Fundacji Pokolenia i Gminy
Morzeszczyn odbywa sie pierwsze spotkanie w sprawie powołania formalnego
partnerstwa trójsektorowego.
jesień 2005   Zorganizowanie 27 spotkań informacyjnych dla mieszkańców terenów
wiejskich powiatu tczewskiego, w których udział wzięło ponad 600
mieszkańców. W trakcie ich trwania przeprowadzono badania ankietowe,
których celem było rozpoznanie głównych problemów i celów rozwojowych
obszaru.
grudzień 2005   Ukształtowanie składu Lokalnej Grupy Działania
Wstęga Kociewia. Akt notarialny podpisany został 28 grudnia 2005 r., zaś
wniosek o rejestrację fundacji złożony został do Krajowego Rejestru
Sądowego 29 grudnia. Rejestracja nastąpiła 14 lutego 2006 r.
28 grudzień 2005   Podpisanie aktu notarialnego i złożenie wniosku do KRS.
14 luty 2006   Rejestracja fundacji.

Pierwszy Zarząd w składzie: Piotr Laniecki - Prezes; Bogdan Badziong,
Waja Jabłonowska, Eugenia Pokorska-Sawczuk, Marcin Pośpiech
styczeń - marzec 2006   Opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich,
która była załącznikiem do projektu w ramach II Schematu Pilotażowego
Programu Leader+.
styczeń 2007 - kwiecień 2008   Realizacja projektu ze środków II Schematu
Pilotażowego Programu Leader+. Projekt „Współpraca Integracja Rozwój dla
Wstęgi Kociewia” zakładał realizację zapisów opracowanej wcześniej
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego.
Składał się on z 16 grup zadań, za których realizację odpowiedzialni
byli poszczególni partnerzy Lokalnej Grupy Działania.
styczeń 2007 - październik 2008   Biuro LGD prowadziła Fundacja Pokolenia (jeden z inicjatorów
partnerstwa).
sierpień 2008   Dokonano zmian statutowych przystosowujących
funkcjonowanie LGD do wymogów PROW 2007-2013 - powołano organ decyzyjny,
odbyły się też wybory uzupełniające na stanowisko Prezesa Zarządu oraz
członków organu decyzyjnego i organu nadzoru.
sierpień 2008   Wybrano:

Zarząd w składzie: M. Śledź - Prezes, P. Kończewski - Wiceprezes,

E. Pokorska-Sawczuk, W. Jabłonowska, B. Badziong.

Przewodniczący Rady Programowej - P. Laniecki.
październik 2008 - kwiecień 2009   Administrację organizacji prowadził kolejny
fundator – Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, która miała za
zadanie przygotować Lokalną Grupę Działania „Wstęga Kociewia” do
wdrażania Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
październik - grudzień 2008   Prace na Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2007-2013.
kwiecień 2009   Powołanie Biura LGD z Kierownikiem M.
Modrzejewskim na czele.
15 maj 2009   Podpisanie umowy na realizację LSR.
11 wrzesień 2009   Podpisanie umowy na działanie "Funkcjonowanie LGFD,
nabywanie umiejętności i aktywizacja".
październik - listopad 2009   Pierwszy nabór wniosków