Rada Programowa LGD Wstęga Kociewia dokonała wyboru

W dniu 12 czerwca  br. w Restauracji Piaskowa  w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs 3/2019/G złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły się trzy operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem: 

 

Zakończono nabór wniosków 3/2019/G

 

W dniach 20 maja - 3 czerwca 2019 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy.
W naborze wpłynęły 3 wnioski.

W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Rejestr wniosków złożonych w naborze 3/2019/G:

Załączniki: 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G (Granty)

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 3/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Termin składania wniosków:

od 20 maja do 3 czerwca 2019r;

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Wstęga Kociewia”, 83-110 Tczew, ul. Wyszyńskiego 3/1,  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30;

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Grantobiorcy mogą się także ubiegać o zaliczkę na kosztów kwalifikowalnych grantu w wysokości 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Nabór wniosków o powierzenie grantów dotyczy wsparcia operacji w zakresie 2.1.1  „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

 

 

Planowane do realizacje zadanie:

Wydarzenia/ szkolenia podnoszące jakość kapitału społecznego, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach operacji

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

 

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Podmiot składający wniosek jest organizacją pozarządową nieprowadząca działalności gospodarczej
 • Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Operacja jest zgodna  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.
 • Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym z PROW.
 • Operacja uzyska minimum - 36 punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, które stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 • Operacja zostanie zrealizowana w terminie do 12 miesięcy od chwili podpisania umowy powierzenia grantu.

 

Minimalna wartość grantu -   5 000 zł

Maksymalna wartość grantu -  20 000 zł

Intensywność pomocy  - do 100%

Stawka godzinowa pracy własnej - 25,43 zł

 

Lista dokumentów wymaganych, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr  3 do ogłoszenia

 

Limit środków dostępnych w naborze:

100  000 zł

 

W siedzibie LGD oraz na stronie internetowej  stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia” - www.wstega-kociewia.pl  znajdują się m.in.:

 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami,
 • Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
 • Formularz Wniosku o powierzenie grantu,
 • Formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdanie z realizacji zadania grantowego,
 • Wzór umowy powierzenia grantu,

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7.30-15.30.

 

Wzór wniosku o przyznanie grantu - wersja edytowalna

Wzór wniosku o rozliczenie grantu - wersja edytowalna

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Cele i wskaźniki

Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru Operacji

Załącznik nr 3 - Dokumenty wymagane

Opis zgodności z Lokalnymi Kryteriami wyboru - wersja edytowalna